Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Mikrorachunek: co zrobić w przypadku przelewu na nieprawidłowy numer konta?
February 13, 2020

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na spółki (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. i akcyjne) obowiązek zgłaszania informacji o rzeczywistych beneficjentach transakcji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgłoszenia dokonuje się tu:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Beneficjentem rzeczywistym jest jedna lub wiele osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.

Beneficjentem rzeczywistym jest więc osoba fizyczna:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki, a jeśli nie ma takiej osoby – osoba dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, a w jej braku,
  • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, a w jej braku
  • sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do spółki uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
  • w przypadku udokumentowanej niemożności ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej – osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych  może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (Zarząd), która pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia potwierdza prawdziwość przekazywanych informacji.

Zgłoszenie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje na temat zgłaszania beneficjentów rzeczywistych znajdą Państwo na tej stronie:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/