Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w pigułce. Kogo dotyczą, jak to wygląda w praktyce?

Kto może reprezentować podatnika przed Urzędem Skarbowym i ZUS
June 11, 2019
Zmiana oznaczeń stawek VAT w urządzeniach fiskalnych.
July 15, 2019

Czym dokładnie są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to projekt Ministerstwa Finansów, który powstał w ramach Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Program PPK ma umożliwić doinwestowanie naszych przyszłych emerytur, a także skłonić nas do oszczędzania. Środki będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia. Maksymalna jednorazowa wartość wypłaty, nie będzie mogła przekroczyć 25% zgromadzonych oszczędności a pozostałą część środków będziemy musieli rozłożyć w czasie na okres minimum 10 lat. Choć program PPK jest dobrowolny, pracownik będzie przypisany do niego automatycznie.

Kto wpłaca na PPK i ile?

 • pracownicy – będą mogli odkładać 2% wynagrodzenia, dodatkowo będą mieli możliwość zadeklarowania dodatkowej – fakultatywnej wpłaty do 2% (czyli z pensji pracownika będzie potrącane maksymalnie do 4%),
 • pracodawcy – wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosiła 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo pracodawca będzie mógł zadeklarować wpłatę fakultatywną wynoszącą do 2,5% wynagrodzenia.
 • państwo – za przystąpienie do programu, każdy pracownik otrzyma od Państwa jednorazową premię w wysokości 250 zł, a sama przynależność do programu nagradzana będzie dopłatą roczną w wysokości 240 zł.

Kto i kiedy może zrezygnować z PPK?

Z przynależności do programu rządowego, każdy pracownik będzie miał prawo zrezygnować, składając odpowiedni wniosek do pracodawcy o wypisanie. Wniosek będzie ważny przez 4 lata, następnie pracodawca ma obowiązek co 4 lata informować pracownika, który złożył decyzję o rezygnacji, o ponownym dokonywaniu wpłat. Po takiej deklaracji pracownik po raz kolejny może się zastanowić nad tym czy zostać w programie czy znowu złożyć wniosek o rezygnację.

Od kiedy PPK będzie obowiązywać?

 • zatrudniający powyżej 250 osób – od 1 lipca 2019,
 • od 50 do 249 osób – od 1 stycznia 2020,
 • od 20 do 49 osób – od 1 lipca 2020,
 • do 20 osób – od 1 stycznia 2021.

Dla kogo jest PPK?

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Dodatkowo, osoby w wieku od 55 roku życia do ukończenia 70 roku życia będą mogli uczestniczyć w programie PPK wyłącznie po złożeniu zleceniodawcy deklaracji o dokonywanych wpłat. Natomiast zleceniobiorcy, którzy ukończyli 70 rok życia, nie będą mogli rozpocząć oszczędzania w PPK.

Ważne!

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą uczestniczyć w programie PPK pod warunkiem, że podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Jakie kary?

Dla pracodawców będzie istniał obowiązek dokonywania wpłat na konto PPK. Za nieterminowość oraz niewywiązanie się z obowiązku, pracodawca zapłaci grzywnę w wysokości od 1000 do 1000000 zł. Kontrolę nad całym projektem będzie sprawowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Więcej informacji: https://www.mojeppk.pl/